Záruky a servis

Na vlajkové stožiare 2U a ich príslušenstvo poskytuje firma 2U s.r.o. tieto záruky:

Na vlastné sklolaminátové telo stožiaru 120 mesiacov, na ostatné komponenty stožiarov a ich príslušenstvo 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje iba na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu.

Záručný a pozáručný servis poskytujeme len na nami dodávané stožiare a príslušenstvo. Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku. Kópie, prípadne záručné listy iných firiem nebudú brané do úvahy. Záruku možno uplatniť u niektorého z autorizovaných predajcov, alebo priamo vo firme 2U s.r.o.

Záruka je neplatná, ak je spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnou montážou a používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) a tiež v prípade úprav alebo opráv prevádzaných nekompetentnými (nesplnomocnenými a nepoučenými) osobami. Záruka nemôže byť uplatnená v prípade, ak vyžaduje spotrebiteľ modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu.